Aria Prestige Boutique, Moonlight Central Apartments sunt institutii private cu sediul in Oradea, str Ion Luca Caragiale nr 13, functionand sub egida societatilor comerciale Statera As SRL, CUI 35750609 (pentru Moonlight Central Apartments) si Neo Style SRL CUI RO 18306550 (Aria Prestige Boutique).

Activitatile specifice de operare a datelor cu caracter personal sunt reglementate prin următoarele acte normative:

 • Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţiei persoanelor, cu modificările si completările ulterioare;

 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, resedinţa si actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată prin Legea nr. 290/2005, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

 • Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările si completările ulterioare

 • Hotărârea Guvernului nr. 1.375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, resedinţa si actele de identitate ale cetăţenilor români;

 • Hotărârea Guvernului nr. 839/2006, privind forma si conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea resedinţei si ale cărţii de imobil;

 • Legea 227/2015 privind CODUL FISCAL,art.319 alin.(20);

 • ORDINUL MFP 2634/2015 privind documentele financiar contabile;

 • HG nr.237/2001 pentru aprobarea normelor cu privire la accesul,evidenta si protectia turistilor in structuri de primire turistice;

În scopul realizării atribuţiilor si a obligaţiilor prevăzute de actele normative menţionate anterior, prelucram  prin mijloace automatizate si manuale următoarele categorii de date cu caracter personal: numele si prenumele, data și locul nașterii, adresa de domiciliu/reședinţă, codul numeric personal,seria și numărul actului de identitate, datele din pașaport, numarul de identificare a cardului bancar.

În ceea ce priveste datele prelucrate în vederea facturarii si a completarii fisei de anuntare a sosirii si plecarii turistilor,datele personale sunt furnizate de către persoana vizată cu ocazia platii sejurului precum si la momentul cazarii.

Refuzul comunicării datelor determină încălcarea dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, resedinţa si actele de identitate ale cetăţenilor români si conduc în acelasi timp la imposibilitatea furnizării serviciilor publice către turisti.

Datele personale prelucrate sunt destinate utilizării de către ANAF si MAI pentru îndeplinirea atribuţiilor legale si pot fi comunicate, în condiţiile legii, următorilor destinatari: instituţiile/autorităţile cu atribuţii în domeniile:apărare, ordine publică, securitate naţională si justiţie, fiscal, la care se adaugă unele persoane juridice de drept privat si persoanele fizice, în condiţiile legii.

Datele cu caracter personal pot fi transferate în străinătate cu respectarea dispoziţiilor art.5, ale art. 29 si ale art. 30 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare. Datele transferate în străinătate pot avea ca scop:

 • constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiţie;

 • recuperarea creanţelor pe care autorităţile altor state le au faţă de cetăţeni români, identificarea mostenitorilor, stabilirea paternităţii, înmânarea unor documente, rezolvarea cererilor de asistenţă judiciară;

 • îndeplinirea procedurii privind obţinerea pensiei de întreţinere în străinătate, în vederea acţionării în justiţie, achitarea contravalorii spitalizării sau stabilirea pensiei de întreţinere;

 • identificarea părinţilor biologici ai unor persoane adoptate în străinătate;

 • citarea în proces de divorţ;

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în condiţii de securitate si numai pentru scopurile specificate, prin mijloace automatizate si manuale, cu respectarea următoarelor acte normative:

 • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de ABROGARE a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). Regulamentul (UE) 2016/679 ACTUALIZEAZA principiile stabilite încă de acum două decenii de Directiva 95/46/CE care își va înceta aplicabilitatea. Regulamentul General de Protecția Datelor a intrat în VIGOARE pe data de 25 mai 2016 și va fi de directă APLICABILITATE începând cu data de 25 mai 2018.

 • Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare;

În conformitate cu dispoziţiile art. 12-14 din Legea nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare, Aria Prestige Boutique si Moonlight Central Apartments asigură respectarea următoarelor drepturi ale persoanelor vizate:

 • dreptul de a fi informat (art. 12). Ceea ce inseamna obligaţia de a informa persoanele ale căror date cu caracter personal le prelucrează, cu privire la:

  1. identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia;

  2. scopul în care se face prelucrarea datelor;

  3. destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;

Această informare se face prin postarea informării prin intermediului paginii de Internet https://apartmoon.wixsite.com/aria-moonlight

 • dreptul de acces la datele personale proprii (art. 13) –  orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. La solicitarea persoanei vizate, operatorul este obligat, în situaţia în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puţin următoarele:

  1. informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;

  2. comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum si a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;

  3. informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;

  4. informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor si a dreptului de opoziţie, precum si condiţiile în care pot fi exercitate;

  5. informaţii asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, prevăzut la art. 24 din aceeași lege, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.

 • dreptul de interventie asupra datelor(art.14).Acest drept presupune ca orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator,la cerere si in mod gratuit:

  1. dupa caz,rectificarea,actualizarea,blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este efectuata conform legii,in special a datelor incomplete sau inexacte;

  2. dupa caz,transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este efectuata conform legii;

  3. notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeste imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;

Exercitarea acestor drepturi se poate realiza prin intermediul unei cereri pe adesa de e-mail: apartmoon@gmail.com, adresată

Cererea va fi insoţită de o copie a actului de identitate al solicitantului, precum si de alte documente în sprijinul cererii de intervenţie.
Dreptul de opoziţie, prevăzut la art. 15 din lege, nu poate fi exercitat în cazul prelucrărilor efectuate de către societatea noastră, în condiţiile expuse anterior, întrucât datele cu caracter personal sunt prelucrate în temeiul unor prevederi legale exprese si, prin urmare, persoana vizată nu se poate opune la această prelucrare, după cum este prevăzut în art. 15 alin.(1). Dacă, totuși persoana vizată, apreciază că datele sale personale sunt prelucrate cu încălcarea prevederilor legale, aceasta poate formula o cerere de opoziție la adresa apartmoon@gmail.com, sau la sediul acesteia.

Totodată, Legea nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare, recunoaste si garantează următoarele drepturi ale persoanelor vizate:

 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17). Acest drept presupune că orice persoană are dreptul de a cere si de a obţine:

  1. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;

  2. reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneste condiţiile prevăzute la lit. a).

 • dreptul de a se adresa justiţiei (art.18). Acest drept presupune că, fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare, care le-au fost încălcate.

Aria Prestige Boutique si Moonlight Central Apartments nu poate fi trasa la raspundere pentru incorectitudinea datelor pe care le-ati furnizat, lipsa actualizarii acestora si/sau neglijenta dumneavoastra referitoare la securitatea datelor, respectiv a corespondentei transmise prin intermediul emailului/postei si/sau mesajelor de tip SMS si nu poate fi trasa la raspundere in situatia in care terte persoane au intrat in posesia datelor dumneavoastra.

Aria Prestige Boutique si Moonlight Central Apartments pastreaza, conform specificatiilor regulamentului privind protectia datelor personale, toate informatiile colectate in scopul derularii relatiilor contractuale sau precontractuale precum si o evidenta a tranzactiilor efectuate in format electronic si care sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. In acest scop, un set minim de date cu privire la identitatea dvs., va fi prelucrat cu scopul unic al respectarii legislatiei in vigoare cu privire la asigurarea evidentei, inventarierii, selectionarii, pastrarii si folosirii documentelor pe care le detine.Dorim sa va informam ca in baza prevederilor legale, avem posibilitatea de a va refuza justificat solicitarile abuzive si/sau anumite solicitari care nu se incadreaza in limitele prevazute de normele in vigoare si totodata ca avem dreptul de a percepe o taxa rezonabila si proportionala cu cererea dumneavoastra.In situatia in care considerati ca prelucrarea datelor dumneavoastra nu este efectuata cu respectarea tuturor cerintelor impuse de Regulament va puteti adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (denumita in continuare “ANSPDCP”) – www.dataprotection.ro si/sau instantelor competente.

Datele dumneavoastra vor fi prelucrate de Aria Prestige Boutique si Moonlight Central Apartments pe baza consimtamantului dumneavoastra atunci cand ne furnizati datele dumneavoastra cu caracter personal. Consimtamantul se considera in mod tacit si existent dupa furnizarea datelordumneavoastra de orice natura. Ulterior, veti putea sa va retrageti consimtamantul in orice moment prin intermediul adresei de e-mail apartmoon@gmail.com sau in orice alta modalitate pusa la dispozitie. Cu toate acestea, retragerea consimtamantului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrari care a avut loc inainte de retragerea acestuia.

Transferul Datelor catre terti

Datele dumneavoastra colectate si prelucrate de catre Societate nu vor fi vandute catre terte parti. Datele cu caracter personal pot fi comunicate furnizorilor-colaboratori imputerniciti ai Societatii care prelucreaza datele in scopul pentru care acestea au fost colectate si conform instructiunilor Societatii. Categoriile de imputerniciti care prelucreaza date in numele Societatii pot fi, cu titlu de exemplu, dar fara a ne limita la: furnizori de servicii de suport IT, furnizori de servicii de securitate IT, furnizori de servicii de booking,  furnizori de servicii de analiza si de motoare de cautare care ne ajuta la imbunatatirea si optimizarea Site-ului nostru.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autoritatilor guvernamentale si/sau organelor de aplicare a legii, daca acest lucru este impus de legile aplicabile sau daca este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a conditiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime in conformitate cu legile aplicabile.

Societatea ar putea partaja date cu caracter personal cu alte terte parti in contextul anumitor tipuri de tranzactii, inclusiv in contextul tranzactiilor care implica o schimbare a controlului asupra Societatii, vanzarea substantiala a tuturor activelor sale sau restructurari comerciale.

Societatea va efectua evaluari prealabile adecvate in selectarea tertilor furnizori de servicii si va impune acestora sa mentina masuri de securitate tehnice si organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal si pentru a prelucra datele cu caracter personal numai conform instructiunilor Societatii.

Securitatea datelor

Societatea va pastra datele dumneavoastra pe serverele noastre si pe servere gazduite de terte parti (inclusiv serviciilor de cloud ale tertelor parti cloud – ”cloud-based services”). Folosim masuri tehnice si organizatorice adecvate, menite sa va protejeze datele cu caracter personal si sa impiedice accesul neautorizat. Transmiterea datelor prin internet nu este complet sigura. Desi vom face tot posibilul pentru a va proteja datele, nu putem garanta securitatea datelor dumneavoastra transmise pe Site-ul nostru. Orice transmisie se face pe propriul dumneavoastra risc si Societatea nu va fi responsabila pentru prejudiciile pe care le veti putea suferi dumneavoastra sau alta persoana ca rezultat al interceptiei neautorizate in cadrul utilizarii acestui Site. Dupa ce primim datele dumneavoastra, vom folosi proceduri stricte si caracteristici de securitate pentru a incerca sa impiedicam accesul neautorizat.

Confidentialitatea datelor minorilor

Societatea nu colecteaza cu buna stiinta pe Site-ul sau date cu caracter personal de la persoane care nu au implinit varsta de 16 ani. Daca un parinte sau un tutore are cunostinta ca copiii sai au furnizat Societatii datele lor cu caracter personal, acesta trebuie sa informeze imediat Societatea. In cazul in care Societatea descopera ca o persoana care nu a implinit varsta de 16 ani i-a furnizat date cu caracter personal, Societatea va distruge aceste informatii de pe sistemele sale imediat, cu exceptia cazului in care parintele sau tutorele isi da consimtamantul explicit pentru prelucrarea de catre Societate a datelor cu caracter personal ale copilului in scopurile specificate.

Cookies si functii de comunicare sociala

Site-ul nostru utilizeaza fisiere de tip Cookie.

Site-ul nostru poate include si functii de comunicare sociala, cum ar fi buton Facebook, Twitter, Instagram sau Pinterest. Aceste functii pot colecta informatii despre dumneavoastra, cum ar fi adresa IP si website-urile pe care le vizitați, si pot seta un fisier de tip cookie pentru a ii permite sa functioneze corect. Prelucrarea acestor informatii prin intermediul interactiunilor cu aceste caracteristici este guvernata de politica de informare/politica privind confidentialitatea a companiei care le furnizeaza.

Durata de prelucrare (Durata de pastrare si prelucrare a datelor dumneavoastra)

Compania va prelucra si va procesa datele dumneavoastra pentru o perioada care nu va depasi perioada necesara indeplinirii scopului in care sunt prelucrate datele.

Astfel, daca va veti retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor, Societatea va inceta prelucrarea datelor dumneavoastra. In astfel de cazuri, vom inceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective in scopurile relevante, sub rezerva oricarei obligatii legale de a prelucra aceste date cu caracter personal si/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal in scopul exercitarii drepturilor noastre legitime.

Clauze finale

Putem actualiza aceasta Politica periodic in functie de modificarile si completarile legislative aplicabile, pe masura ce serviciile pe care le asiguram prin intermediul Site-ului se modifica, precum si in functie de nivelul de dezvoltare tehnologica. In aceste situatii va vom notifica orice modificare prin postarea unei noi variante pe Site. In cazul in care ne-ati furnizat datele dumneavoastra de contact si ne-ati autorizat sa va contactam, va vom anunta daca modificam aceasta Politica.

Va rugam sa consultati aceasta Politica periodic pentru orice modificari.

Va rugam sa nu divulgati date cu caracter personal sensibile (de exemplu, informatii legate de originea rasiala sau etnica, de opinii politice, de convingeri religioase sau de alta natura, de sanatate sau de apartenenta la un sindicat) sau informatii legate de cazierul penal atunci cand ne contactati